Home

EG EU försäkran

EU-försäkran. Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Genom att skriva EU-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv En EU-försäkran om överensstämmelse är en obligatorisk handling som du som tillverkare eller ditt ombud måste underteckna för att försäkra att dina produkter uppfyller EU-kraven. Genom att skriva under försäkran tar du på dig hela ansvaret för att din produkt överensstämmer med gällande EU-lagstiftning EG-typkontroll av leksaken och EG-typintygets beteckning ska anges här. Denna punkt ska endast fyllas i om tillverkaren har tillämpat förfarandet för kontroll av tredje part, EG-typkontroll. 8. Ytterligare information Här anges eventuell ytterligare information som tillverkaren vill delge, t.ex EG/EU-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden. Förutom en EG/EU-försäkran ska tillverkaren också upprätta en teknisk dokumentation för varan. Vad denna dokumentation ska innehålla skiljer sig beroende på vilket produktområde varan tillhör EU-försäkran om överensstämmelse Vi, tillverkaren, Emerson Automation Solutions . Fisher Controls International LLC . 205 South Center Street . överensstämmer med föreskrifterna i de EG-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell

PROXXON MBS 240/E MANUAL Pdf Download

Bortsett från en EG/EU försäkran behöver även tillverkaren skapa en teknisk dokumentation för produkten, vad den skall innehålla beror på vilken produktkategori varan tillhör. Det är viktigt att tänka på som importör att säkerställa hos respektive tillverkare att de har upprättat en EG/EU försäkran samt teknisk dokumentation av sina produkter I en EU-försäkran om överensstämmelse intygar du som tillverkare att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet. (2008/98/EG) måste leverantörer av varor från och med den 5 januari 2021, lämna information till en särskild databas hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa EG-försäkran om överensstämmelse EG201801-0061 Tillverkare DAHL SVERIGE AB Företag Ulvsättravägen 1, Box 67, 177 22 Kallhäll Adress 08 583 595 00 Tfn nr Försäkrar härmed att: Alterna Rod Handdukstork Beskrivning/Typ Se bilaga Serienummer, tillverkningsnummer etc är tillverkad enligt följande bestämmelser, direktiv skriva och underteckna en EU-försäkran om överensstämmelse. När du har CE-märkt din produkt kan det hända att du - på den behöriga nationella myndighetens begäran - måste tillhandahålla all information och kompletterande dokumentation om märkningen

EU-försäkran Elsäkerhetsverke

EU-försäkran om överensstämmelse (2011/65/EU, 2015/863/EU, 1907/2006/EG) Som ett resultat av vår produktkontroll och på grund av de lagstadgade bestämmelserna (gällande per: mars, 31, 2020 ) bekräftar Phoenix€Contact, att följande information exakt motsvarar begränsningarna för ämnen enligt direktive EU-försäkran Varje maskin ska medföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse när den överlämnas till användaren. En EU-försäkran är ett intyg där tillverkaren listar vilka direktiv och eventuella standarder som en maskin uppfyller

EG-/EU-försäkran om överensstämmelse - Översättning - (svenska) A-KON16_06-S 1937 Index 004 Tillverkare: ZIEHL-ABEGG SE Heinz-Ziehl-Straße 74653 Künzelsau Tyskland Tillverkaren är ensamt ansvarig för utfärdandet av denna EG-/EU-försäkran om överensstämmelse. Produktbeskrivning: Regulatorer ZAdyn/ZETADYN för hissmotore EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE EC DECLARATION OF CONFORMITY Tillverkare\Manufacture: Idesta Foodtech AB Blidögatan 34 SE-211 24 Malmö - Sweden försäkrar härmed att/ hereby certifies that _____ _____ Produkt/Product _____ _____ Produktnummer alt. Serienummer vid specialutförande är tillverkad enligt följande bestämmelse, direktiv. EU- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jobman Workwear AB, Box 2044, 194 02 Upplands Väsby, Sverige, product conform de relevante EG geharmoniseerde wetgeving is: PPE richtlijn (EU) 2016/425. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid va För att få en fri rörlighet av varor inom unionen behöver samma produktregler gälla i alla medlemsstater, vilket möjliggörs genom EU-direktiv och EU-förordningar. I varje land finns sedan myndigheter som ser till att produktreglerna följs 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (1). tillgänglig i en enda EU-försäkran om överensstämmelse. För att minska den administrativa bördan för de ekono.

Teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse

 1. Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden. CE-märkning av hissar och säkerhetskomponenter till hissar är en produktsäkerhetsmärkning. Hissar kan omfattas av krav enligt flera olika EU-direktiv. Framför allt är det följande direktiv som kan vara gällande för hissar: Hissdirektivet, 2014/33/EU Maskindirektivet, 2006/42/EG.
 2. EG/EU-försäkran om överensstämmelse : I enlighet med direktiv 2014/34/EU bilaga VIII, 2014/30/EU bilaga II, 2009/125/EG bilaga IV och 2011/65/EU bilaga VI. Härmed förklarar tillverkaren Getriebebau NORD GmbH & Co. KG på eget ansvar att trefas asynkronmotorerna i produktserien
 3. EU- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE . Jobman Workwear AB, Box 2044, 194 02 Upplands Väsby, Sverige, product conform de relevante EG geharmoniseerde wetgeving is: PPE richtlijn (EU) 2016/425. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van
 4. a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes representant om att produkten eller delen överensstämmer med de krav som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG (EU-försäkran om överensstämmelse), oc
 5. EG/EU-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden. Förutom en EG/EU-försäkran ska tillverkaren också upprätta en teknisk dokumentation för varan Försäkran om överensstämmelse för konstruktion, tillverkning och buller (båt och vattenskoter) Språk på försäkran

6 e EG-försäkran 50 000 kr eller 150 000 kr samt 10 % av produktens historiska försäljningsvärde, dock max 500 000 kr eller 1 000 000 kr Medicinska kontroller i arbetslivet EU-försäkran 75 000 kr samt 10 % av produktens historiska försäljningsvärde 4 kap. 2 Lag (2011:800). 9 § En EU-försäkran om överensstämmelse och den dokumentation som legat till grund för bedömningen av överensstämmelse ska finnas tillgänglig hos tillverkaren eller dennes representant tills tio år har förflutit sedan den sista energirelaterade produkten tillverkades a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes representant om att produkten eller delen överensstämmer med de krav som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i före-skrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG (EU-försäkran om överensstämmelse), oc a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes representant om att produkten eller delen överens-stämmer med de krav som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG (EU-försäkran om överensstämmelse), oc EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas för produkter som släpps ut på unionsmarknaden varefter tillverkaren kan fästa CE-märket på produkten. EU-försäkran om överensstämmelse ska översättas till det eller de språk som den medlemsstat kräver beroende på vilken marknad den produkten släpps ut eller görs tillgänglig

CE-märkning För företagare Konsumentverke

 1. EG-typkontrollintyg nr: K1605141 Anmält organ: DEKRA-0640 Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar: Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering: Gävle 2017-01-01 Jan Sundberg Följande harmoniserade standarder har tillämpats: Standarder.
 2. En EU-försäkran om överensstämmelse är ett intyg där tillverkaren listar vilka direktiv och eventuella standarder som en produkt uppfyller. EU-försäkran ska översättas till de språk som krävs av det EU-land där den elektriska utrustningen används
 3. EG-typkontrollintyg: K1204735 DoC SV-55 FKM_SE 2018 r1 Tillverkare: AB Durgo Box 3021 SE-169 03 SOLNA Anmält organ: DEKRA Industrial AB Id.nr. 0640 P.O. Box 1357 SE-171 26 SOLNA Solna 15 februari 2018 Hans Hansson Teknisk chef Denna EU-försäkran om överenstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar

EU-försäkran: en sådan EG-försäkran som avses i bullerdirektivet. Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna förordning finns i bilaga I till bullerdirektivet. Förordning (2011:126). Bullerkra Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU EU-försäkran om överensstämmelse..5 Spårbarhetsmärkning och rapportering marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG, i den ursprungliga lydelsen. TSFS 2016:81 Utkom från trycket den 12 september 2016 SJÖFART . 2 TSFS 2016:81 behöri

EU-försäkran om överensstämmelse EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/E EU-försäkran om överensstämmelse Översättning av originaltextenSEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 900440914/SV Ernst-Blickle-Straße 42, (EG) nr 640/2009 och förordning (EU) nr 4/2014. 12)Om produkterna används inom ramen för det här direktivet uppfylls kraven i direktiv 2014/30/EU SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten LS, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan. TR: EC/AB uygunluk bildirges Motordrivna portar och liknande anordningar ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden. Med motordrivna portar och liknande anordningar avses till exempel portar, dörrar, väggar, galler och grindar som manövreras med motorkraft. Dessa kan omfattas av krav på CE-märkning enligt flera olika EU-direktiv eller EU-förordningar. Framför allt är det följande EU-rättsakter som.

CE-märkning krav - Vilka krav är det som gäller? TÜV NOR

EU-försäkran: en sådan EG-försäkran som avses i bullerdirektivet. Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna för-ordning finns i bilaga I till bullerdirektivet. 5§ Utrustning får inte släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän till-verkaren eller tillverkarens ombud säkerställer at Elmätare omfattas av ett EG-dir ektiv (2004/22/EG) om mätinstrument (MID). Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överrensstämmelse samt beslut angående kvalitetssäkring av produktion Orion - EG-försäkran om överensstämmelse (svenska - pdf - Försäkran om överensstämmelse) Orion - Declaration of conformity (engelska - pdf - Försäkran om överensstämmelse) ABB safety products catalog (engelska - pdf - Katalog) Product list - ABB Jokab Safety (engelska - xlsx - Lista) Certificate - Orion (engelska - pdf - Intyg Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka bestämmelser och krav som gäller när man ska släppa en ny maskin på marknaden. Så här kommer en sammanfattande information i det viktigaste du behöver veta

Kort om elektronikreglerna - RoHS - Kemikalieinspektione

 1. EU-försäkran om överensstämmelse). EU-försäkran eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter. I bilaga IX i förordningen ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla
 2. 1 Europaparlamentets ochrådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) försäkran om överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse. 3DJH RI 2021-03-19Beslut
 3. EU-försäkran om överensstämmelse Översättning av originaltextenSEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 901600316/SV Ernst-Blickle-Straße 42, (EG) nr 640/2009 och förordning (EU) nr 4/2014. 12)Om produkterna används inom ramen för det här direktivet uppfylls kraven i direktiv 2014/30/EU
 4. 768/2008/EG • upprätta EU-försäkran om överensstämmelse enligt Bilaga VI i RoHS • Anbringa CE-märkningen på produkten • förse produkten med identifieringsmärkning samt namn, firmanamn eller varumärke samt adress www.kemi.se . Skyldigheter för importöre
 5. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV) 1. Personlig skyddsutrustning: Skyddsutrustning Kategori III, Hörselskydd 2. Tillverkarens namn och adress: Procurator AB P.O. Box 9504 SE-200 39 Malmö, Sweden 3. Att försäkran om överensstämmelse utfärdats på tillverkarens eget ansvar. 4

CE-märkning - hur man gör, vad som gäller - Your Europ

EU-försäkran om överensstämmelse (enligt EU-direktiv 2014/34/EU) Tillverkare: VEM motors GmbH Werk Wernigerode VEM motors GmbH Werk Zwickau 2006/42/EG Europaparlamentets och rådets direktiv av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, Europeiska unionens officiella tidning,. 2 § I denna förordning avses med bullerdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009, utrustning: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 2 a, b. 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farlig gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13, Celex 308L0068) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni . page009 EU-försäkran om överensstämmelse. 12.

CE-märkning - Wikipedi

 1. SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna NK, NKG, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan. SI: Izjava o skladnosti ES/EU
 2. Ansicht Und Herunterladen Kärcher Hge 18-45 Battery Bedienungsanleitung Online. Hge 18-45 Battery Heckenscheren Pdf Anleitung Herunterladen. Inhaltsverzeichnis: Määräystenmukainen Käyttö - Seite 75; Käyttöönotto - Seite 76; Ohjeet Häiriötilanteissa - Seite 77; Γενικές Υποδείξεις -..
 3. SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten CU 301, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan. SI: Izjava o skladnosti ES/EU

EU försäkran om överensstämmelse enligt direktiv 2014/30/EU EG försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin enligt direktiv 2006/42/EG (Appendix Il 1B) Tillverkare: Venture Industries Sp. z 0.0. ul. Mokra 27 05-092 Lomianki-l<ietpin Pole EU försäkran om överensstämmelse enligt direktiv 2014/30/EU EG försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin enligt direktiv 2006/42/EG (Appendix Il 1B) Tillverkare: Venture Industries Sp. z 0.0. ul. Mokra 27 05-092 Eomianki-l<ietpin Pole EU-försäkran om överensstämmelse Tillverkarens namn: Facebook Technologies, LLC Tillverkarens adress: 1 Hacker Way Menlo Ekodesign-direktivet 2009/125/EG Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 Överensstämmelse baseras på tillämpningen av följande standarder och/eller andra normerand EU-försäkran enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse 5 § Om bedömningen har visat att den pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven ska en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för varje produktmodell. 6 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1 har visats vara uppfyllda

EU-försäkra

EU-försäkran om överensstämmelse som inte medföljer varan ska finnas tillgänglig på en webbsida som anges i tillverkarens bruksanvisning. EU-typintyg får en begränsad giltighetstid till max fem år efter utfärdandet. Det betyder att ett EG-typkontrollintyg enligt direktivet gäller längst till 21 april 2023 Denna EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på nedanstående tillverkares exklusiva ansvar: C.A.M.P. S.p.A. - Via Roma 23, 23834 PREMANA - Lecco - Italy som har utfärdat följande intyg om EG-typkontroll DPI/0497/1090 - 08/06/2016 Produkten överensstämmer även med standarden/standardern 1 - EG-försäkran EU-försäkran om överensstämmelse Tillverkaren HARDI INTERNATIONAL A/S Herthadalvej 10 4840 Nørre Alslev DANMARK intygar härmed att följande produkt * Ytterligare uppgifter för den här sprutan finns på tyylten

EU-försäkran om överensstämmelse Tillverkarens namn and adress: Neato Robotics 8100 Jarvis Avenue, Newark, California, USA Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas helt under tillverkarens ansvar I förslaget: Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för den explosiva varan. I 768/2008/EG, Modul C2 (4.2): Tillverkaren ska upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse för en produktmodell Stihl Hsa 66 Online-Anleitung: Reservdelar Och Tillbehör, Kassering, Eu-Försäkran Om Överensstämmelse, Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverk- Tyg. 19 Reservdelar Och Tillbehör 19.1 Reservdelar Och Tillbehör De Här Symbolerna Kännetecknar Stihl-Originaldelar Och Stihl-Origi‐.. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygar Oregon Scientific att denna Tunn Projektionsklocka med Inom/Utomhustemperatur (Modell: RMR391P / RMR391PA / RMR391PU) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskarav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia a EU-Försäkran om maskinens överensstämmelse. I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG. Bilaga II A Tillverkare. Rototilt Group AB Box 56. S-922 21 Vindeln SWEDEN. försäkrar under eget ansvar att produkten: Modell: Serienummer: Behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen enligt bilaga 7A: Niklas Bjuhr. TEKNISK CHEF, Rototilt.

EG-/EU-försäkran om överensstämmels

Enligt direktivet /EG ska vågar godkännas för följande 2014/31 användningsområden: artikel 1, 4 stycke. Bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll av deras tillstånd, diagnostik eller behandling. 6.1 Användningsområd Procurator AB Address: PO Box 9504 SE-200 39 Malmö, Sweden Phone: +46 10 60 40 000 Web: www.procurator.com Visiting: Källvattengatan 5, 212 23 Malmö, Sweden Reg. No: 556648-2179 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV) 1. Personlig skyddsutrustning: Skyddsutrustning Kategori III, Hörselskydd 2. Tillverkarens namn och adress: Procurator AB P.O. Box 950

EU-försäkran om överensstämmelse (EU-Konformitätserklärung schwedisch) Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG Klostergartenstr. 11 i EG-typprovningsintyget nr 04ATEX0150 samt respektive supplement 1, 2,3 och 4, utfärdat av INERIS, rue J. Taffanel, F-60550 Verneuil-en-Halatte, anmält organ med identifikationsnummer 0080 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 16340 Star Wars Simhjälpmedel för barn (11-60 kg / 1-12 år) EN13138-1:2014, modul B Denna EU-försäkran om har genomfört EG-typkontroll (modul B) och utfärdat EG-typkontrollintyget BP 60128370 0001 samt kontrollrapport nr. 21282900 003. Undertecknat fö EU-försäkran om överensstämmelse (EU-Konformitätserklärung schwedisch) Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG Klostergartenstr. 11 och typerna (enligt bilaga III till direktivet 94/9/EG resp. 2014/34/EU) i EG-typprovningsintyget nr 04ATEX0073 samt respektive supplement 1, 2 och 3, utfärda 1993 EU grundades, EEG blir EG (Maastrichtfördraget) 1997 Direktiv för säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i arbetet 2008 Den Nya Lagstiftningsramen för saluföring av produkter (New Legislative Framework) I samband med den EU-försäkran o

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 77830 Simhjälpmedel för barn (11-15 kg / 1-2 år) EN13138-1:2014, modul har genomfört EG-typkontroll (modul B) och utfärdat EG-typkontrollintyget BP 60116850 0001 samt kontrollrapport nr. 21275769 001. Undertecknat fö EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning Direktivet om medicintekniska produkter 98/79/EG och den ersättande Förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/746. Medicintekniska produkter. Fimea. Begränsningar i användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2002/96/EG) samt ändring i (2003/96/EG) - Naturvårdsverket • Bensin och dieselbränslen (98/70/EG) - EU-försäkran Spårbarhet Skade-förebyggande SÄKRA PRODUKTER . Centrala aktiviteter - utföra elinstallationsarbete Egenkontroll-program Elinstallatör för regel EU-försäkran om överensstämmelse Undertecknad representerar Yorkshire Copper Tube East Lancashire Road, Kirkby, Merseyside L33 7TU, United Kingdom, Härmed intygar vi att sömlösa runda kopparrör med en ytterdiameter mellan 6 mm och 267 mm för följande applikationer: • distributionsnät för kall- och varmvatten 2006/95/EG och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG. Harmoniserade gällande standarder: Säkerhet EN60950-1:2001. EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 klass B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Eu-försäkran Om Överenstämmelse Ec Declaration of Conformit

Det nya direktivet upphäver direktiv 96/98/EG från och med 18 september 2016 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning har upphört att gälla vid samma tidpunkt. En kopia på EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity) ska alltid följa med den marina utrustningen när den placeras ombord och ska förvaras där till dess utrustningen. EU-försäkran om överensstämmelse EC-DECLARATION OF CONFORMITY Skyddshandske Winter Wanted 0899 402 738; 0899 402 739; 0899 402 740; 0899 402 741; 0899 402 742 Denna produkt är identisk med den personliga skyddsutrustning, för vilken följande av CTC, 4 rue Hermann Frenkell 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE Notified Body 0075 utfärdade EG. EU-försäkran om överensstämmelse. Ett organ för bedömning av överens-stämmelse är ett organ som utför bedömning av överensstämmelse, bl.a. (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-hävande av förordning.

EU:s produktlagstiftnin

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV) 1. Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar Kategori III, kemiska risker. Medicintekniska produkter klass I, engångsbruk. Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmede • ETSI EG 203 367 V1.1.1 (2016-06) Guide to the application of harmonised standards covering art. 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RED) to multi-radio and combined EU-försäkran om överensstämmelse • Fullständig EU-försäkran enligt mall i bilaga V EU-försäkran om överensstämmelse EC-DECLARATION OF CONFORMITY Skyddshandske DY FLEX 0899 400 351, 0899 400 352, 0899 400 353, 0899 400 354, 0899 400 355 Denna produkt är identisk med den personliga skyddsutrustning, för vilken följande av CTC, 4 rue Hermann Frenkell 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE Notified Body 0075 utfärdade EG-typintyg. EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019 Energimärkning (EU) 2019/2016 Tillämpad standard EN 62552:2020 Produktinformationsblad LeverantörensLeverantörens namnadress eller varumärke Liebherr Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tysklan Alla CE-märkta produkter måste ha en EG/EU-försäkran om överensstämmelse och övrig teknisk dokumentation innan de börjar säljas. Ta reda på vilken roll och ansvar du har (tillverkare, importör eller distributör). Se till att CE-märkningen sker på rätt sätt

Förordningen om medicintekniska produkter (engelska: Medical Device Regulation, MDR) är en EU-förordning (2017/745) som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Målsättningen är att förbättra patientsäkerheten genom att införa strängare metoder för bedömning och övervakning på marknaden överensstämmer med föreskrifterna i gällande direktiv: lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Produktfaktablad Produktbild 1 Produktbild 2 Varumärkeslogotyp EU Declaration of Conformity Bruksanvisning EG-Försäkran om överensstämmelse_Matgodkänt material EU-försäkran om överenstämmelse - MDR (Förordningen om medicintekniska produkter) Stäng. Relaterade produkter. 210.0023 EU-försäkran om överensstämmelse EU-DECLARATION OF CONFORMITY Template-1401-CE-PSA-Typ2-VO-V01.00, 26.11.2017 Vollsichtbrille Wega FullFFuullllFull----vision goggles Wegavision goggles Wegavision goggles Wega 0899102116 Denna produkt är identisk med den personliga skyddsutrustning, för vilken följande a Produktfaktablad EU-försäkran om överensstämmelse Produktbild 1 Produktbild 2 Varumärkeslogotyp Bruksanvisning EG-Försäkran om överensstämmelse_ Matgodkänt material EU-försäkran om överenstämmelse - MDR (Förordningen om medicintekniska produkter

LED-lysrör regleras av lågspänningsdirektivet 2014/35/EG, EMC-direktivet (2014/30/EU), RoHS-direktivet 2011/65/EU och ekodesigndirektivet (2009/125/EU) som det ska hänvisas till i den EU-försäkran om överensstämmelse som tillverkaren upprättat. Retrofit LED-lysrör ska åtföljas av detaljerade säkerhets-, monterings- och. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Kategori III Detta dokument tillhör ATG ® och informationen i dokumentet tillhör ATG ® Lanka (Pvt) Ltd. Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.co

EU-försäkran om överensstämmelse tio år efter att produkten satts på marknaden, och ska även ange (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, förordning. EU-försäkran om överensstämmelse EU-DECLARATION OF CONFORMITY Template-CE-PSA-Typ2-VO-V01.00, 26.11.2017 c h ut z h a fit N itr il Skyddshandske Fine Pro cut 0899 451 517, 0899 451 518, 0899 451 519, 0899 451 520, 0899 451 521 Denna produkt är identisk med den personliga skyddsutrustning, för vilken följande av Notified BodyNotified Body222 Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på . Denna enhet kan användas i de länder som anges nedan

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkarens namn och adress: Thomas Sabo GmbH & Co. KG, 91207 Lauf an der Pegnitz Tyskland Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) Undertecknats av och för Thomas Sabo GmbH & Co. KG:s räkning. Lauf an der Pegnitz, den 8 november 2019 EU-försäkran om överensstämmelse Den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 8 § i lagen om pyrotekniska ar-tiklars överensstämmelse med kr aven ska följa bilaga III till pyroteknikdirektivet, och för-säkran ska hållas uppdaterad. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga säkerhetskrave Denna EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på nedanstående tillverkares exklusiva ansvar: C.A.M.P. S.p.A. - Via Roma 23, 23834 PREMANA - Lecco - Italy Vi försäkrar att följande PSU (personlig skyddutrustning), vad alla produktionsserier beträffar

CE-märkning av hissar - PBL kunskapsbanken - Boverke

EU-försäkran om överensstämmelse som inte medföljer varan ska finnas tillgänglig på en webbsida som Det betyder att ett EG-typkontrollintyg enligt det gamla direktivet 89/686/EEG. STAFS 2016:12 4 3 § När det gäller vågar som är avsedda att användas för de ändamål som anges i 2 kap. 1 § ska tillverkarna behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att vågen har släppts ut på marknaden Till statsrådet Peter Hultqvist. Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare (dir. 2019:73) med uppdrag att lämna förslag till anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och att överväga behovet av vissa ytterligare krav till skydd för Sveriges säkerhet Title: 199162M. Husky 515/716 and related models, EU-Declaration of Conformity Author: qujmo1 Keywords: 199162, 199162M, 199162EN, 199162ENEU Created Dat

Lag (2008:112) om ekodesign Svensk författningssamling

EU-försäkran om överensstämmelse BOA-H Mat E, BOA-H Mat P 0570.8547/02-SV 1 från 1 EU-försäkran om Dessutom tas hänsyn till de grundläggande säkerhetskraven enligt bilaga 1 i maskindirektivet 2006/42/EG och identifierade faror förhindras genom lämpliga åtgärder. Tillämpade harmoniserade europeiska normer. 2006/42/EG (maskindirektivet) Följande harmoniserade standarder baserade på direktiven ovan har tillämpats: Direktiv 2014/30/EU EN 61800-3: 2004 /A1: 2012 Direktiv 2006/42/EG EN ISO 12100:2010 EN ISO 5210:1996 EN ISO 5211:2001 DIN 3358:1982 SIPOS:s ställdon är avsedda för manövrering av industriventiler Denna EU-Försäkran gäller endast om installation har skett i enlighet med bifogad installationsanvisning samt att produkten ej har modifierats. Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU Harmoniserande standarder: Ekodesigndirektivet 2009/125/EG Harmoniserande förordningar

 • Peab huvudkontor.
 • Seabourn Odyssey itinerary 2020.
 • UC limit har ändrats.
 • Mariestadstidningen Gullspång.
 • Jailbreak sony blu ray player.
 • Tjuvarnas jul Gratis.
 • Kanada Haus kaufen.
 • Chile referendum.
 • Uppladdningsbara batterier till solcellslampa.
 • Caro Daur GmbH.
 • Björnmöte.
 • Matkärlek.
 • Échame la Culpa meaning google translate.
 • Vattenmockasin giftig.
 • Watchseries1.
 • BeSafe babyskydd instruktion.
 • Eilersen soffor Kampanj.
 • Byta klass skollagen.
 • How many episodes does Naruto Shippuden have.
 • Glutenfri äppelpaj honung.
 • Sara Danius porträtt.
 • Einzelcarport mit Schuppen.
 • Bästa svenska tennisspelare genom tiderna.
 • Familjerådgivning persiska.
 • Metabo paket.
 • Mellandagsrea 2020 Media markt.
 • Kolonilott Uppsala gränby.
 • Storyboard svenska.
 • Why can't i add external contacts to skype for business.
 • Koherensteorin exempel.
 • Astrophysiker.
 • Ariana Grande turné 2020.
 • Antiinflammatoriskt hårt bröd.
 • Draw N Guess multiplayer.
 • Tierschutz Welpen.
 • Saco TCO Unionen.
 • Weather london UK.
 • Semiotisk bildanalys.
 • Sy halsduk barn.
 • Lån med svar direkte.
 • Tennis Trainer Lizenz Kosten.