Home

CO2 ekvivalenter

Koldioxidekvivalenter - Naturvårdsverke

CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. CO2 är vår vanligaste. Korsreferens / ekvivalenter till transistorer Köldmedietabell. Här hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna eller genom att använda sökfunktionen här intill. Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte. Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den största påverkan sker. Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan av en produkt eller process under hela livscykeln, från råvaruutvinning, produktion. Delnormalvärden får däremot användas för t.ex. odlingssteg. Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg för faktiska beräkningar av växthusgasutsläpp från flytande biobränslen. Verktyget finns tillgängligt på hemsidan. Hållbara bränslen. 016-544 20 00 (växel) Skapad: 2015-10-21 09:00 Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens.

Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ? Borttagen kommentar. Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen. Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ? Vad innebär koldioxidekvivalenter (CO2e)? WWF 8.

Miljöpåverkan. Miljöfordon.se är ensam om att redovisa bilarnas utsläpp från körningen i ett livscykelperspektiv (well-to-wheel). Så här räknar vi. På miljöfordon.se beräknar vi växthusgaser/km med hänsyn taget till hela drivmedlets livscykel. Vi kallar det bilens koldioxidutsläpp well-to-wheel (WTW) Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per vecka - sedan är det upp till alla matlagare att kreativt välja vad ni vill fylla den med. För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO 2 e per måltid

Koldioxidekvivalenter- vad är det egentligen? — Mistra

Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Klicka på symbolerna nedan för att komma till kalkylatorerna. Beräkning av utsläpp från flyg. Beräkning av utsläpp från bilar Hållbara drivmedel i samhället 3 OKQ8 har i kontrakt med leverantörer inklu-derat vår uppförandekod, som bygger på Global Compacts tio principer inom miljö Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator. För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år CO2-ekvivalenter. Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO 2) som regel også gasser som metan (CH 4 ), lystgass (N 2 O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF 6 )

Koldioxidekvivalent Klimatordlist

Standardbetong. ton CO 2. Thomas Miljöstomme®. ton CO 2. Ladda ner vår CO 2 -kalkylator till din smartphone: Den beräkningarna bygger på ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804. Fotavtrycket är uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekv) exklusive transportutsläppen från fabriken till byggplatsen Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ? 8 mar, 2019 1; Earth Hour tema - Connect2Earth 8 mar, 2019 1; Earth Hour - Leva miljövänligt 8 mar, 2019 1; Har ni tips på hur jag kan laga klimatsmarta måltider? 7 mar, 2018 1; Vad innebär One planet plate? 7 mar, 2018 1; Matkalkylatorn och biologisk mångfald? 7 mar, 2018 Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläpalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp

Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige. *Resultaten för 2020 har reviderats 2021-02-09. Revidering påverkar marginellt miljövärden för fjärrvärmenäten i Malmö-Burlöv, Järfälla. Aktörer som erbjuder veckomenyer med samtliga måltider har kriteriet 11 kg CO2 - ekvivalenter per vecka att förhålla sig till Marknadsföring och kommunikation av detta utformas i samråd med WWF i inledningsskedet. Aktörer som erbjuder rätter på bufféer räknar ut klimatpåverkan av en normalportion a Att utveckla måltiden till att bli mer klimatsmart. Kaprifolgatans förskola har lyckats med att göra maten mer klimatsmart och är nu inte långt från SmartMat-målet att sänka klimatpåverkan till 1,5 koldioxidekvivalenter (CO2e)/kg livsmedel. SmartMat har träffat kocken Maria Nordkvist och rektor Moa Wikstrand

CO2-ekvivalenter. CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. CO2 är vår vanligaste växthusgas och CO2-ekvivalenter är andra gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxidutsläpp. 1 kg metan motsvarar till exempel 25 kg CO2-ekvivalenter Jag sitter och jobbar med en miljöutredning och behöver veta hur mycket CO2 (och CO2-ekvivalenter) 1 kg papper släpper ut. Jag kan inte hitta detta någonstans på er sida. Vänligen Tove. Svar. Hej Tove! Frågeställningen är inte helt klar men jag antar att det är CO2-emissionerna vid tillverkning av papper som efterfrågas Klimatkrisen? Kortfattat: Mänskligheten ökar halten av CO2-ekvivalenter (koldioxid och andra växthusgaser) i atmosfären, främst genom att elda upp fossila bränslen.Jorden blir varmare, ungefär som när du stänger ett vädringsfönster eller lägger på ett lock på en kokande kastrull.. Det är en kris då koncentrationen CO2-ekvivalenter i atmosfären redan ökat ifrån 280 ppm till.

Räkna ut CO2(e

Co2 ekvivalenter tabell - xhär hittar du en tabell över de

 1. Vad är CO2 ekvivalenter? I lagstiftningen pratar man om mängden koldioxidekvivalenter (CO2e). För att räkna ut hur mycket CO2e. din anläggning innehåller behöver du information om mängden köldmedier i anläggningen samt vilken typ. För att göra beräkningen av din anläggning kan du kontakta ditt certifierade kontrollföretag eller gå in på anläggningskollen (extern länk)
 2. Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre. Testa den nu
 3. Av de 9,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter er om lag 7 mill. tonn CO2-ekvivalenter prosessutslipp (se boks om prosessutslipp) og 2,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter forbundet med energibruk. Dette gir en utslippsintensitet i energibruken på om lag 0,032 kg CO2-ekvivalenter per kWh, og gjenspeiler at en stor del av energibruken er elektrisk
 4. Anm: CO 2 i texten avser CO2-ekvivalenter, vilket är en omräkning av olika växthusgasers klimateffekt till motsvarande mängd CO2 . Bättre gödslingsbeslut med rätt information. Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen. Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmeverk, successivt minskat sina utsläpp, är nivåerna från transportrelaterade utsläpp oförändrade sedan millennieskiftet Klimatcertifieringsprojektet har tagit fram ett stödmaterial för företag som vill beräkna klimatpåverkan av varornas transporter. Redskapet är utvecklat av You&We AB under vt 2011. Tanken är att du ska kunna göra enklare beräkningar av din transportkedja för att kolla om du klarar av reglerna som projektet lanserat. Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g [ Varje lärosäte är unikt och har därmed sina egna ut - maningar och lösningar inom klimatområdet. En del har också redan genomförda eller pågående åtgärde Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer) YaraMila är vårt sortiment för NPK-gödselmedel. Sortimentet är speciellt anpassat för svenska grödor, jordar och klimat och möjliggör en balanserad gödsling som är anpassad till markens näringsleverans och till grödans behov

8 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014 Resultaten både från denna studie och från tidigare talar för betydelsen av att använda ett livscykelperspektiv vid branschvisa miljöuppföljningar CO2 Ekvivalenter: 0.51. Totalt: 2; Clima Sverige AB Box 8213, 163 08 Spånga Org.nr 556314-6421 Tel +46(0)8-580 074 00 E-mail info@toshiba-hvac.se. ett företag. Kontakta oss . Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information Undersökning av värmepumpars miljöpåverkan September 2007 SP Rapport 2006:64 Energiteknik ISBN 91-85533-57-2 ISSN 0284-5172 Text: Roger Nordman Layout: Mera text & form ©Naturskyddsföreningen 200

Köldmedietabell - Allt om f-ga

Beräkna dina klimatutsläpp - Naturvårdsverke

 1. Enhetene i klimaregnskapet er CO2-ekvivalenter, dermed må utslipp av metan her ganges med 21. CO2-kvote se klimakvote. EUs kvotedirektiv ble vedtatt i 2003, og omhandler handel med kvoter for klimagassutslipp i EU. I 2005 ble det vedtatt et system for kvotehandel
 2. Avdelningen för Byggnadsfysik Livscykelanalys på passivhus och normalhus m.a.p total CO2-utsläpp Arlind Tahiri Examensarbete TVBH-5065 Lund 201
 3. skar vi koldioxidutsläppen med 560 ton/år, från ca 888 ton CO2 till ca 324 ton, motsvarande en
 4. g potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.Skalan är relativ och jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid.Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp av gasernas GWP-värden räknas om till koldioxidekvivalenter, vilket gör det lättare att.
 5. Hur blir vädret idag? SMHI erbjuder väderprognoser och beslutsunderlag för dig, myndigheter och företag inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat
 6. och påverkar miljön

Global utslippsintenistet (FAO) Norsk utslippsintensitet: Storfe i kombinert produksjon har FAO beregnet gjennomsnittlig utslipps- intensitet til 46 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt.: Hos storfe i norsk forskning er utslippsintensitet beregnet til 17 kg CO2-ekvivanlenter per kg slaktevekt for ung okse og 22 kg CO2-ekvivalenter for utrangerte kyr og kviger CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode . De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier Fyllnadmängd - CO2-ekvivalenter Max påfyllnadsmängd - Vikt Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter INOMHUSDEL UTOMHUSDEL Eldata Max. höjdskillnad Max. rörlängd Anslutningskabel inne - ute Rörstorlek ( Vätska / Gas) Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla) Förfylld rörlängd Efterfyllnad gram/meter VÄRM Detta beräknas i ton CO2-ekvivalenter (CO2e), dvs. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid. Kravet på återkommande kontroll gäller för de aggregat vars köldmediemängd motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Detta medför att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras

Växthusgasberäkning - Energimyndighete

Video: Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverig

Emissionsfaktorer för bränslen och energislag

av CO2-ekvivalenter. 1. Inledning 1.1 Ändringar i producentansvaren Från 2021 ska hushållens förpackningsavfall och returpapper som regel insamlas från eller i nära anslutning till bostadsfastigheterna5 enligt nya förordningar. Förordningarna förtydligar däremot inte fördelningen mella Lägg om växeln, Bilaga 1 - Utsläppsnivåer från olika energislag Förnybar energi kommer från energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används [15]. I Sverige brukar sol- oc Engelsk översättning av 'ekvivalent' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Fremtidens matvareproduksjon | Den stolte Hane

NB! Det utbetales ikke statlig refusjon når innholdet i en beholder er < 2kg. Men, dersom en beholder inneholder en samlet mengde > 2 kg og samtidig < 2 kg HFK vil det likevel utbetales statlig refusjon for den andelen HFK/PFK som er i beholderen med fratrekk for behandlingskostnader på kr. 300/kg planlegging etter plan- og bygningsloven; ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving; Slik bruker du veilederen. Første steg i veilederen gir en kort oversikt over hvordan man kan jobbe med klima- og energiplanlegging Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 . Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röö

Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter

 1. Kontrollera 'ekvivalent' översättningar till iriska. Titta igenom exempel på ekvivalent översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik
 2. Närmare bestämt förväntas de ekodesignkrav för servrar som anges i denna förordning senast 2030 leda till direkta årliga energibesparingar på ca 2,4 TWh och indirekta (dvs. infrastrukturrelaterade) årliga energibesparingar på 3,7 TWh, uppgående till en sammanlagd besparing på 6,1 TWh, vilket motsvarar sammanlagt 2,1 miljoner ton CO2-ekvivalenter
 3. Vad är CO2-ekvivalenter? Klimatutsläpp och växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser till räknas in i denna grupp
 4. skning 2018-09-04 Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna
 5. Kor som rapar har blivit sinnebilden för utsläpp av växthusgasen metan. Men den mänskliga aktivitet som släpper ut mest metan är utvinning av kol, olja och naturgas. Drygt 40 procent av de utsläpp som orsakas direkt av människor kommer därifrån, enligt beräkningar publicerade i Atmospheric Chemistry and Physics av klimatforskaren Lena Höglund-Isaksson
 6. skat med i genomsnitt 1,9 procent per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffekten inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km. Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, då det i medeltal är tre i bilen i långväga resor

Vill du veta mer om fastighetsvärmepumpen IVT Geo? Här hittar du tekniska fakta om IVT Geo från IVT Värmepumpar. Läs mer här TUI i Norden klimatkompenserar fr.o.m. 1 maj 2019 för växthusgasutsläpp (CO2-ekvivalenter) från bränsleförbrukningen på TUI:s egna flygplan, exklusive höghöjdseffekt. Flygningar med andra bolag klimatkompenseras inte. Utsläppsberäkningarna för flyget sker kontinuerligt och revideras av PwC en gång per år, i slutet av räkenskapsåret

Fyllnadmängd - CO2-ekvivalenter GWP / CO2 EKVIVALENTER Max påfyllnadsmängd - Vikt Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter Köldmedium GWP / CO2 EKVIVALENTER Enkel matematik. Träbron släpper ut 79 ton CO2-ekvivalenter på sin väg från vaggan till graven, medan betongbron avger hela 127 ton - cirka 40 procent mer. Studien slår även fast att det är stålmaterialet i räckverket på träbron som står för en stor del av dess CO2-fotavtryck

Den totala mängden biogas som konverterats till fordonsgas under 2020 innebär en minskad växthuseffekt som motsvarar 6 600 ton CO2-ekvivalenter (jämförelse med bensin). I Ekogas miljöbokslut sammanfattar vi de mängder av avfall som behandlats på anläggningen under året och den mängd biogas och biogödsel som denna behandling gett upphov och den miljönytta som det medfört Hos OKQ8 kan alla tanka förnybara drivmedel. Förutom marknadens största nätverk av förnybara alternativ såsom Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), Etanol E85 och Biogas, innehåller våra drivmedel GoEasy en hög andel förnybar inblandning tillsammans med rengörande ämnen - bättre för både miljö och motor

koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter) köldmedia utan att underrätta tillsynsmyndigheten. Myndighetsnämnden föreslås därför besluta att tre miljösanktionsavgifter ska tas ut. Bakgrund Innan utrustning som innehåller köldmedia som motsvarar 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer installeras (eller konverteras) ska tillsynsmyndighete Totalt förväntas systemet kunna producera 400 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 360 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Solör bioenergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll

Miljöpåverkan Miljöfordo

 1. Fibercementskivan för fasad har en global uppvärmningspotential på 970 kg CO2-ekvivalenter per enhet medan Offerdalsskiffern har en potential på endast 49, båda siffrorna gäller från råvara till färdig produkt
 2. Biogasens klimatprestanda. Biogas är ett av de energislag som ger allra störst klimatnytta. Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp
 3. I nuläget producerar företaget Europas miljövänligaste stål, med utsläpp på 370 kilo CO2 ekvivalenter per ton producerat stål ligger de en bra bit under det europeiska genomsnittet på 1030 CO2 ekvivalenter. Vd Håkan Magnusson: - Vi jobbar på flera olika fronter för att hålla nere utsläppen

Matkalkylatorn - Världsnaturfonden WW

 1. Köttet utmärker sig som den mest miljöfarliga livsmedelskategorin, och idag äter vi mer kött än någonsin. I takt med att många utvecklingsländer blir rikare kommer också en ökad konsumtion av kött vilket i sin tur leder till ännu större miljöpåverkan
 2. skat kontinuerligt sedan början av 1990-talet
 3. ska din klimatpåverkan om du väljer att lägga svensk mat på din julltallrik istället för importerad. Ann-Kristin Sundin, nutritionist på LRF Mjölk, har räknat på två tallrikar med julmat: en med traditionell julmat gjord på svenska råvaror och en med traditionell julmat gjord på importerade råvaror (mjölken är svensk)

Sammantaget blir det cirka 7,8 ton CO2- ekvivalenter besparingar för 70 torkskåp. Kyl- och frysskåp: De nya kylskåpen har enligt uppgift från leverantören en elförbrukning på 115 kWh/år, kyl/ frysskåp 220 kWh/år och frysskåp 290 kWh/år. Detta innebär ett sammanslaget utsläpp med 146 kg CO2-ekvivalenter per år för 11 st kylskåp, GWP og CO2 ekvivalenter. GWP er en måling som gjør det mulig å sammenligne oppvarmingseffekten til de ulike klimagassene. GWP-verdiene viser til akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid over et valgt tidsrom. Dette er som regel 20, 100 eller 500 år Drivhusregnskabet er opgjort for dansk økonomi. Det adskiller sig fra indberetninger til FN (UNFCCC) bl.a. ved at medregne emissioner fra international transport

Beräkna utsläpp Utsläppsrätt

CO2-EKVIVALENTER Klimagasser er mer enn CO2, men for enkelhets skyld regnes alle om til CO2-ekvivalenter og vektes etter hvor oppvarmende de er sammenlignet med CO2 over en hundreårsperiode. De tre viktig-ste klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). 1 tonn CO2 = 1 tonn CO2-ekvivalenter Se listan: Summerade utsläpp i CO2-ekvivalenter 2018 . Se listan: Summerade utsläpp i CO2-ekvivalenter 2018 Visa. För riket: 1: Luleå Kraftvärmeverk: cirka 2 miljoner ton Utsläppen av CO2-ekvivalenter i det studerade systemet är 20 % lägre än i referenssystemet och det studerade systemet sparar 12 % mer energi än referenssystemet. Ur den sorterade mängden restavfall sorterades 11,2 % återvinningsmaterial ut till förberedelse för återvinning. Ett antal känslighetsanalyser har genomförts CO 2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO 2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO 2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO 2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier CO2-ekvivalenter: ton: 3758: 3758: 2923: 2923 * Systemets verkningsgrad redovisas i kombination med systemets integrerade temperatur regulator. Installeras utomhusdelen i annan kombination skall verkningsgraden omräknas. SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad - vad du kan räkna med att få igen under året

Hvor mye CO2 slippes ut når vi flyr – om Verden og Oss somKlimakalkulator skal hjelpe bøndene med utsliputt

9,1 ton CO2-ekvivalenter, med en halveringstid på över 1000 år. Efter 100 år beräknas biokolen i den totala investeringen hålla 7,3 ton CO2-ekvivalenter. 3.3 Innovativitet och eller uppväxling Förvaltningen ser en möjlighet att fortsatt komplettera planerad I Sverige finns mycket våtmarker där de dikade årligen avger 11 Tg CO2-ekvivalenter (10 upphöjt till12 g eller miljoner ton) vilket kan jämförs med att vägtrafiken avger 18 Tg. Det är möjligt att åtgärda dessa marker så att emissionerna bara blir 1/10 genom att göra dem till våtmarker igen

Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig utUiO legger fram sitt første klimagassregnskapEnergibruk og klimagassutslipp - Energifakta NorgeUnngår du helst andre turister? Denne greske øya har bare

CO2e kalkylator - ClimateHer

Torsk som fiskas i Barents hav och som bereds och packas i Kina har en klimatpåverkan på 4.8 kg CO2 ekvivalenter/kilo torsk. Transporterna förklarar bara en liten del av resultatet Koldioxidutsläppen från den svenska modekonsumtionen är cirka 0,25 ton CO2-ekvivalenter per capita och år. Denna siffra kan jämföras med den genomsnittliga koldioxidutsläpp för en svensk person, vilket är cirka 10 ton CO2-ekvivalenter per år Båda gäller! Den 1 Januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen EU/517/2014 i kraft och ersatte då den gamla förordningen EG/842/2006. Den 1 januari 2017 trädde den nya svenska f-gasförordningen SFS 2016:1128 i kraft och ersatte då den gamla svenska förordningen SFS 2007:846. EU/517/2014 utgör basen för f-gaslagstiftningen inom EU och varje medlemsstat kompletterar. om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer. när en f-gas byts ut, det vill säga konverteras; när utrustning med köldmedium har skrotats. Blankett för att informera kommunen får du från den kylfirma som du har anlitat

CO2-ekvivalenter - Store norske leksiko

I snart tio år har du i Sverige kunnat tanka diesel delvis gjord av tallolja. Snart kan du även tanka diesel och bensin baserad på sågspån och det energirika vedämnet lignin. Preem satsar på förnybar bensin och diesel av rester från skogsindustrin för att minska påverkan på miljön De första investeringarna, som fokuserar på förnyelsebar energi, avser byggande och drift av anläggningar för solenergi i Andalusien i Spanien, vars energiproduktion kommer att medföra en minskning av utsläpp motsvarande 50 000 ton CO2-ekvivalenter per år jämfört med elnätets residualmix. Läs mer om detta ambitiösa initiativ

Betong och CO2 - Svensk Beton

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE. Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns och för klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år Regjeringen og næringsorganisasjonene i jordbruket har inngått en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslippene med 5 millioner tonn i perioden 2021-2030 som fordelt på 10 år utgjør 500 000 CO2 ekvivalenter per år. Dersom de ikke klare å oppfylle den- så kan det komme krav Användandet av köldmedier, eller blandningar av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 kommer för system med en fyllning motsvarande mer än 5.000 kg CO2 ekvivalenter är efter 2020. Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel) Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015 Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel 201 Spårbarhet ner till gårdsnivå efterfrågas inom spannmålsindustrin. Vi ser allt oftare regional härledning av råvara, redovisning av CO2-ekvivalenter och ekosystemtjänster i marknadsföring av produkter. Detta öppnar upp för möjligheter till ett högre pris om man kan visa upp data som styrker dessa mjuka mervärden

Så mye CO2 slipper kollektivtransport egentlig ut | Journalen

CO2-ekvivalent - Wikipedi

Ifølge analysen gir 1 kilo laksefilet fra oppdrett som blir spist i Paris et utslipp på ca 2,5 CO2-ekvivalenter, en enhet som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Karbonavtrykket til oppdrettslaks er dermed langt lavere enn produksjon av storfe, som har slipper ut 30 CO2-ekvivalenter per kilo. 1 kilo svin har et utslipp på cirka 5,9 CO2-ekvivalender Livsmedel Inom Västra Götalandsregionen serveras ca 4 600 000 måltider per år. Genom att välja ekologisk mat kan vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer (GMO) och samtidigt ställa krav på djurhållningen Fyllnadmängd - CO2-ekvivalenter 0,615 ton Sats med Inne/utedel För WiFi styrning behövs art nr 61010607 Denna produkt kräver installation av certifierat kylföretag enligt F-gasförordningen, artikel 11.5. Om så ej sker förverkas garantirätten. Dessutom riskeras åtal för miljöbrott. Kemikalieinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighe

 • Världens Barn SVT.
 • Material Design templates.
 • Kath News.
 • Kabelgenomföring 40mm.
 • Yasmin p piller amning.
 • Frysa in sous vide kött.
 • Juterep 50mm.
 • Firas med korsord.
 • Firas med korsord.
 • Privab ab cool Candy.
 • Is Repulse Bay Beach open.
 • Calvin Harris Disco.
 • Carrie Gumball.
 • Godaste pepparsåsen.
 • Svensk Filminstitutet.
 • Bus Billund Airport to Aarhus price.
 • Pokemon roms google drive.
 • IKEA Tundra test.
 • Folkuniversitetet Gymnasium Linköping.
 • Munich Airport to Hauptbahnhof.
 • Vitaminer för minnet.
 • Hansa Rostock Ultras politisch.
 • Miles and Smiles sign up.
 • Iberico ham.
 • Orosanmälan vuxen Eskilstuna.
 • Musical set at the Kit Kat Club.
 • Salomon Prolink Auto Bindings.
 • Rengöringsservetter glasögon.
 • NWT minnas.
 • Rebecca stella Date Night.
 • Dörrspärr Dometic kylskåp.
 • Mayoral Roma.
 • Bebishår tofs.
 • Job Jurist Öffentlicher Dienst.
 • Neumarkt 27 Moers.
 • XLENT jobb.
 • Patrick Grimlund sparken.
 • Wohnung kaufen Hallein Provisionsfrei.
 • Atopisk dermatit.
 • Berühmte Russische Künstler.
 • Silvester Wien 2020 Corona.